უკან
ჩვენი რეაბილიტოლოგები
ვალერი ვიტალის ძე პავლენკო
ბიომექანოთერაპიის ავტორი

ვალერი ვიტალის ძე პავლენკო - ბიომექანოთერაპიის ავტორი, სამკურნალო ცენტრსიმეტრიასქსელის დამფუძნებელი და მთავარი ექიმი. აქვს 18 წლიანი გამოცდილება სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტული მედიცინის განხრით. დაამთავრა უკრაინის სამხედრო სამედიცინო აკადემია სპეციალობით - სპორტული მედიცინა და სამკურნალო ფიზკულტურა.

Образование:

  • В 2002 году выпустился из Военно-медицинской академии по специальности "военный терапевт".
  • Начиная с 2009 г. основная деятельность - врач по спортивной медицине и лечебной физкультуре.
  • В 2017 г. посещена серия международных семинаров "Chain Reaction" с участием Garry Grey (Gray Institute, USA).
  • В 2017 г. - семинар "Биомеханика нижней конечности" с участием Дэвида Лифа, основоположника прикладной кинезиологии.
  • Регулярное посещение семинаров основателя кинезиологии в России - Людмилы Фёдоровны Васильевой.

С 2009 г. основное направление работы - реабилитация пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, грыжами межпозвонковых дисков, заболеваниями суставов. За эти годы успешное лечение благодаря Валерию Витальевичу прошли более 5000 пациентов.

Central symmetry
Central symmetry
Central symmetry
Central symmetry

Навыки:

Практика:

В результате полученных навыков Валерий Витальевич успешно практикует лечение и восстановление дисфункции грудной клетки, ребер и грудины, компрессионных синдромов поясничного региона. Работает с примитивными рефлексами и мышечно-фасциальными цепями рук.

Отдельным направлением является вертебральная мануальная терапия на уровне таза, включающая анализ походки, осанки и положения стоп, мануальная терапия на уровне грудного отдела позвоночника и верхних конечностей, краниосакральная терапия, реабилитация височно-нижнечелюстного сустава.

Исследуются и успешно устраняются функциональные нарушения в эмоциональной среде, психосоматический фактор.

В регулярную практику входит висцеральная терапия органов брюшной полости и малого таза, легких, перикарда.

 

სერტიფიცირებული სპეციალისტები

სამედიცინო ცენტრ სიმეტრიაში მუშაობის დასაწყებად ექიმები გადიან მკაცრ საკონკურსო შერჩევას. ჩვენთან დასაქმებულია საუკეთესო სპეციალისტები, რაც დასტურდება უმაღლესი სამედიცინო განათლებით, სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებებში მათი მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილებით, ისინი მუდმივად ზრუნავენ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, როგორც ქვეყნის შიგნით ისე საზღვარგარეთ, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატებით. ბევრი ჩვენი ექიმი ფლობს სამეცნიერო ხარისხს.

კონსულტაციაზე ჩაწერა

დროის დაზუსტების მიზნით ადმინისტრატორი დაგიკავშირდებათ თქვენს მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე.